Головна

Структура / Кафедри університету / Енергетики, електротехніки і фізики

Енергетики, електротехніки і фізики

Завідувач кафедри —
Баганов Євген Олександрович
кандидат технічних наук, доцент
Тел. (+380552) 326-992
e-mail: bahanov.yevhen@kntu.net.ua

   

Заступник завідувача
кафедри з навчально-методичної роботи
Погребняк Ірина Федорівна
кандидат технічних наук, доцент
Тел.: (+380552) 326992

 

Загальна інформація

ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ Є:

 • Підготовка за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:
  • зі спеціалізацією «Електротехніка та електротехнології» - бакалаврат;
  • зі спеціалізацією «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» - спеціалітет, з 2017 року набору - магістратура;
 • Розробка перетворювачів відновлюваних джерел енергії та систем на їх основі;
 • Фундаментальні наукові дослідження в галузі фізики твердого тіла;
 • Дослідження, пов’язані з технологією напівпровідникових матеріалів, зокрема в галузі технології гомо- та гетероепітаксії з різкої фази напівпровідників групи А3 В5 ;
 • Розробка методів неруйнівного контролю матеріалів;
 • Удосконалення сучасної методології та інструментарію дослідження електромагнітного поля;
 • Впровадження завдань Болонського процесу та впровадження систем дистанційного навчання шляхом створення інтерактивних комп’юторних підручників, посібників та систем контролю знань студентів;
 • Надання студентам знань та формування практичних навичок щодо використання сучасних електротехнічних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, застосування поновлюваних джерел енергії.

У своїй науковій та навчально-методичній роботі кафедра активно співпрацює з

 • Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ (Київ);
 • Чорноморським державним університетом (м. Миколаїв);
 • Херсонським державним університетом (м. Херсон);
 • Херсонським державним аграрним університетом (м. Херсон);
 • Херсонською державною морською академією (м. Херсон);
 • Українським товариством неруйнівного контролю та технічної діагностики.

IСТОРIЯ КАФЕДРИ

Історія становлення сучасної кафедри енергетики, електротехніки і фізики бере свій початок з 1959 року і тісно пов’язана з історією розвитку кафедр електротехніки та фізики, які тривалий час існували як окремі підрозділи.

Народження кафедри фізики припадає на 1959 рік, коли у тоді ще Херсонському консультативному пункті Одеського технологічного інституту (ХКП ОТІ) була сформована секція енергетики, яка відповідала за викладання електротехнічних та теплотехнічних дисциплін. В цей же час для забезпечення викладання загальної фізики студентам різноманітних спеціальностей було створено кафедру фізики, першим завідувачем якої став кандидат фізико-математичних наук, доцент Селіванов Євген Дмитрович (роки роботи 1960-1969).

У 1962 році , під час перетворення ХКП ОТІ в Херсонський філіал ОТІ на основі секції енергетики було створено кафедри електротехніки та теплотехніки і саме 1962 рік можна вважати роком народження нині існуючої кафедри енергетики та електротехніки. Першим завідувачем кафедри було назначено викладача В.Г. Утлова, після його звільнення виконувачем обов’язки завідувача кафедри був Веселовський В.М.. В 1963 році кафедру очолив к.т.н., доцент Лі Сен Сан. У 1971 році на кафедру було запрошено к.т.н. Китаєва О.В. та старшого викладача Якимчука Г.С. З 1972 року завідувачем кафедри став к.т.н., доцент Китаєв О.В. який працював на цій посаді до 1983 року. За цей час кафедра значно зміцнила навчально-методичний потенціал, було реалізовано фронтальний метод виконання лабораторних робіт з дисциплін електротехнічного циклу. Саме у цей час кафедра розпочала активну наукову діяльність, з’явилися перші наукові публікації в журналах Всесоюзного значення, виконувалися госпдоговірні НДР та ДКР. У 1983 році у зв’язку з закінченням нормативного строку, який був встановлено для завідувача кафедри-доцента, кафедрою на посаду завідувача було рекомендовано к.т.н., доцента Колебанова О.К., який працював на цій посаді до 1988 р. За цей час кафедра була оснащена універсальними стендами для лабораторних робіт. У 1988 році на посаду завідувача було запрошено д.т.н., професора Борисова Р.І., при якому на кафедрі вперше було відкрито аспірантуру. У 1992 році короткий час кафедру очолював д.т.н., професор Кропивний Н.В., а з 1993 року завідувачем кафедри знову став к.т.н. Китаєв О.В., який отримав вчене звання професора.

Активно розвивалась і кафедра фізики. Якщо на початку 1960-х років склад кафедри був мінімальним (один доцент, завідувач кафедри Селіванов Є.Д., викладачі Покришев В.В., Кучма О.Я., Єрмилко Є.А., лаборант Канівець М.І.), то наприкінці десятиріччя кількісний склад кафедри сягає восьми осіб. З 1969 по 1974рр. завідувачем кафедрою фізики був кандидат фіз.-мат. наук Ніколаєв Олександр Сергійович. Склад кафедри: асистенти Миронов В.М., Селиванов А.Є., Чумакова А.В., Оберніхіна Л.Ф., Якимов С.С., Зененко І.С. Зав. лабораторіями Канівець М.І. З 1970 року висококласні методисти та викладачі, в їх числі Оберніхіна Лариса Федорівна, Чумакова Альбіна Володимирівна створюють своїми руками лабораторну базу. Зрозуміло, що величезна допомога йшла від самих студентів, які втілювали в життя спроектовані викладачами установки. Під керівництвом завідувача кафедри фізики Ніколаєва О.С. разом з викладачами кафедри Оберніхіною Л.Ф., яка віддала кафедрі 15 років добросовісної роботи, Чумаковою А.В., Підгрушко Н.Ф., - це команда надзвичайно талановитих й ерудованих працівників, – були створені, лабораторне устаткування, телевізійний центр кафедри, який поєднував всі лабораторії й слугував як демонстраційний комплекс, методичні розробки, що стануть прообразом теперішнього методзабезпечення кафедри.

У період з 1974 по 1980рр. кафедрою фізики керує доцент, кандидат фіз.-мат. наук Покришев Володимир Романович. Склад кафедри дещо розширюється: кандидати фіз.-мат.наук Солодовніченко І.М., Казацька Л.С., асистенти Оберніхіна Л.Ф., Чумакова А.В., Підгрушко Н.Ф., Гоголева Т.П., Миронов В.М., Василець В.С., Кахраманова Л.Ф. Зав. лабораторіями Канівець М.І.

Починаючи з 1980 року філіал відокремлюється і стає Херсонським індустріальним інститутом. На кафедрі фізики працюють три доценти В.Покришев, В.Солодовніченко, Л.Казацька і вісім молодих співробітників-науковців: Немченко С.В., Штанько О.Д., Змієвський, Котілевський О.С., Лісовий Б.В., Гоголєва Т.П., Журба О.М. Науковим напрямком кафедри фізики була фізика діелектриків, зокрема поведінка рідких діелектриків у сильних електричних полях. 15 серпня 1981 року доцентами кафедри фізики стають Головко А.Г. та Марончук І.Є.

З 1981 по 1989рр. завідувачем кафедри фізики є доктор технічних наук, професор Марончук Ігор Євгенович. Починаючи з 1982 року і до 1988 року кафедра фізики виконує значні обсяги госпдоговірних наукових робіт в галузі фізики та техніки напівпровідників, зокрема розробки сонячних батарей для космічних апаратів і їх досліджень, створення напівпровідникових приладів на основі субмікронних та нанорозмірних ефектів в напівпровідниках, ця робота приносила значний прибуток як народному господарству СРСР, так і учбовому закладу. На кафедрі виросло багато висококласних спеціалістів в галузі технології напівпровідникової техніки. У цей період склад кафедри зріс до 12 працівників, з яких було чотири доцента, а чисельність штатних працівників науково-дослідного сектору сягала 14 осіб.

У 1982 році завідувач кафедри, Ігор Євгенович Марончук захищає першу на кафедрі докторську дисертацію в галузі технічних наук, а через рік першим на кафедрі отримує професорське звання. Дещо пізніше рішенням інституту його висунуто на здобуття Державної премії УРСР за низку наукових робіт в галузі техніки напівпровідників, яку професор отримав 1985 року, перебуваючи на той час завідувачем кафедри.

В 1989 році віце-президент академії наук СРСР Ж.Алфьоров пропонує створити спеціальність «Фізика та технологія матеріалів і компонентів електронної техніки» на базі кафедри фізики. В цьому ж році було створена перша в інституті спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій (К 068 .48.02) за технічними науками «фізика напівпровідників та діелектриків» та з фундаментальних наук «фізика твердого тіла», в якій народилося багато кандидатів наук. Членами цієї ради в різний період були д.т.н. Ю. А. Міронченко та д.ф.м.-н. Г.П. Чуйко, к.ф.-м.н Б.В. Лісовий. На цій спеціалізованій вченій раді успішно проходили захисти дисертацій співробітників кафедри фізики ( В.В. Беднарського, А.М. Шершня ). В 1990 році рішенням президії Академії наук СРСР створюється Херсонський відділ інституту фізики напівпровідників. У співробітництві з Світловодським НПО та Херсонським НПО "Дніпро" на кафедрі починається підготовка до відкриття спеціальності «Фізика та технологія матеріалів і компонентів електронної техніки». В цій роботі активну участь приймали доценти кафедри Б.В. Лісовий та Г.П. Чуйко.

22 травня 1990 року в зв’язку з відкриттям нової спеціальності, що має назву „Фізика та технологія матеріалів і компонентів електронної техніки”, а також з метою якісної підготовки спеціалістів рішенням засідання вченої ради Херсонського індустріального інституту кафедра розділяється на кафедру технології напівпровідникових матеріалів та, власне, на кафедру фізики.

З 1990 року кафедрою фізики завідував д.т.н., професор Юрій Олександрович Міронченко, який був одним з перших науковців, що займався розробками в галузі математичного моделювання рідинних ракетних двигунів з метою стабілізації та орієнтації штучних супутників Землі, був ст. науковим співробітником ІЗМІ Академії наук СРСР, а також начальником загону арктичної та середньоазіатської геомагнітної експедиції. Він взяв курс на молодих науковців та викладачів, створив низку навчальних посібників для студентів з фізики.

В 1997 році Ю.О. Міронченка на посаді завідувача кафедри змінив д.т.н., професор О. В. Шарко. Науковий напрям кафедри в цей час зберігається (фізика твердого тіла та напівпровідників ), на кафедрі відкривається аспірантура (1996). Професор Шарко О.В. приїхав в 1992 році з Новосибірського інституту інженерів залізничного транспорту за запрошення ректора Васильєвих Л.А. Без професора О.В. Шарко на цей час просто не можливо уявити кафедру фізики. Він постійно підтримує зв’язок з промисловими підприємствами держави, виступає з матеріалами досліджень на Міжнародних конференціях та семінарах, є членом товариства “Знание” і НТТ “Машпром”. За розробку приладу АІТ-3 нагороджений бронзовою медаллю Виставки досягнень народного господарства (ВДНГ).

1989-1998рр. Склад кафедри: професори Шарко О.В., Миронченко Ю.А., доценти Шершень А.М., Лісовий Б.В., Сивоконь В.М., Беднарський В.В., Головко А.Г., асистенти Чумакова А.В., Оберніхіна Л.Ф., Гоголева Т.П.

З березня 1999 року до червня 2008 року кафедрою завідує д.ф.-м.н Геннадій Петрович Чуйко, який має величезний педагогічний те керівний досвід. Саме з його ініціативи в університеті заснована у 2000 році науково-дослідна лабораторія теорії твердого тіла.

Однак, в історії сучасної кафедри енергетики, електротехніки і фізики були й неоднозначні моменти. Так, наприкінці 1990-х започатковано ряд реформ у вищій школі, під час яких внаслідок перекосів у плануванні розподілу навчальної роботи між загально-технічними та випускними кафедрами, кафедра електротехніки, маючи достатній методичний, науковий та технічний потенціал, поступово втрачала навантаження, а, відповідно й ставки. Це призвело до того, що в листопаді 2000 року за рішенням Вченої ради університету кафедру електротехніки об'єднали із кафедрою фізики із відповідною зміною назви. Загальний склад співробітників об'єднаної кафедри – 17 осіб, зокрема на кафедрі працюють: три професора, чотири доценти, а також чотири магістри фізики. Склад кафедри: професори Чуйко Г.П., Шарко О.В., Китаєв О.В., доценти Лісовий Б.В., Шершень А.М., Бабічев С.А., Беднарський В.В., старші викладачі Гоголева Т.П., Войцеховський О.Н., Глухова В.І., асистенти Дворник О.В., Дон Н.Л., лаборанти Степанчиков Д.І., Славінська Я.В., Омельяненко В.О., Яценко Н.В., зав.лаб. Канівець М.І.

Але штучність такого кроку була очевидною, тому об’єднана кафедра проіснувала до 2004 року, у якому знову було створено дві окремі кафедри, а саме: кафедра енергетики та електротехніки, на якій здійснюється підготовка спеціалістів за спеціальністю 7.090504 „Нетрадиційні джерела енергії”, з 2007 – бакалаврів напряму підготовки 050701 - „Електротехніка та електротехнології” і спеціалістів за спеціальністю 7.05070107 "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії", а з 2015 за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" зі спеціалізацію "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії" та кафедра загальної та прикладної фізики, що відповідала за викладання загальної фізики та низки спецкурсів студентам різних спеціальностей.

Виконувати обов’язки завідувача кафедри енергетики та електротехніки призначено Шутова Станіслава Вікторовича. При цьому до групи досвідчених фахівців електротехніків на чолі з проф. Китаєвим О.В. – Войцехівського О.Н., Глухової В.І, на кафедру було знову запрошено професора Борисова Р.І., к.т.н., с.н.с. Краснова В.О. - с.н.с. лабораторії № 23 Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ, одного з провідних спеціалістів з напівпровідникового матеріалознавства з багаторічним виробничим досвідом. Окрім електротехнічного спрямування, кафедра проводить наукові дослідження в галузі напівпровідникового матеріалознавства, нетрадиційної енергетики. У 2004 р. асистент Андронова О.В. успішно захистила кандидатську дисертацію, а у 2007 р. – отримала вчене звання доцента. У 2006 році колектив кафедри поповнився випускником ХНТУ Багановим Є.О., отримувачем гранту „Соросівського студента” у 1997 р., який в 2007 р. захистив дисертацію за спеціальністю „технологія обладнання та виробництво електронної техніки”. У 2009 р. захистів кандидатську дисертацію старший викладач кафедри Штанько О.Д. Протягом 2004-2009 рр., викладачами кафедри опубліковано більше 150 наукових і науково-методичних робіт по теорії електричних та магнітних кіл, електричним машинам, технології матеріалів та структур для фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії. Викладачі кафедри регулярно приймають участь у Міжнародних наукових конференціях. Загальний обсяг фінансування науково-дослідних робіт у 2008 році перевищив 100 тис. грн. На кафедрі відкрито аспірантуру. За результатами щорічного конкурсу в 2007-2008рр на звання кращої кафедри з винахідницької роботи ХНТУ кафедра енергетики та електротехніки посіла 1 місце.

У 2009 р. кафедру енергетики та електротехніки очолив к.т.н., доцент Баганов Є.О. Під керівництвом доц. Баганова Є.О. взято курс на оновлення навчально-методичної документації кафедри, а також вдосконалення та розширення лабораторної бази за рахунок виконання студентами дипломних робіт прикладного характеру. На кафедру енергетики та електротехніки з кафедри загальної та прикладної фізики на постійну роботу переходить старший викладач Дон Н.Л., яка окрім навчально-методичної роботи успішно займається і науковими дослідженнями й у січні 2013 р. захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук.

Завідувачем кафедри загальної та прикладної фізики після роз’єднання у 2004 р. залишається д.ф.-м.н., проф. Чуйко Г.П. На кафедрі працюють два професори (Чуйко Г.П., Шарко О.В.), чотири доценти (Литвиненко В.М., Курак В.В., Бабічев С.А., Беднарський В.В.), старші викладачі Гоголева Т.П., Дворник О.В., асистенти Дон Н.Л., Степанчиков Д.І., лаборанти Баганов Є.О., Погребняк І.Ф., Омельяненко В.О., зав.лаб. Канівець М.І., аспіранти Мартинюк В.В., Ремньова В.В. Із всього складу співробітників кафедри рівно половина – це молодь: асистенти, аспіранти, старші викладачі та доценти, які тепер мають можливість переймати досвід від таких досвідчених викладачів як професор Г.П.Чуйко, професор О.В.Шарко, старший викладач Т.П.Гоголева. Молоді викладачі мають можливість поєднати освітні інновації з досвідом своїх старших колег. Зокрема, впровадження модульно-рейтингової системи викладання, експерименти з кредитно-модульною системою організації навчального процесу є результатами саме цього плідного поєднання.

У червні 2008 року завідувачем кафедри загальної та прикладної фізики знову обрано професора, д.т.н. Шарка Олександра Володимировича. Склад кафедри: професор Шарко О.В., доценти Бабенко М.І., Курак В.В., Бабічев С.А., старші викладачі Гоголева Т.П., Дворник О.В., Дон Н.Л., Степанчиков Д.І., асистенти Погребняк І.Ф., Яценко Н.В., Ремньова В.В., лаборант Польща В.О., зав.заб. Канівець М.І. На кафедрі продовжується робота з вдосконалення навчально-методичного забезпечення, не припиняються активні наукові дослідження. Так, у березні 2010 р. захищає кандидатську дисертацію з фіз.-мат. наук старший викладач Дворник О.В., а в кінці 2012 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук успішно захищає асистент Погребняк І.Ф.

Влітку 2013 р. відбувається об’єднання кафедри загальної та прикладної фізики з кафедрою енергетики та електротехніку, в результаті чого утворюється кафедра енергетики, електротехніки і фізики. Об’єднану кафедру очолює к.т.н., доцент Баганов Є.О. Всі співробітники кафедри є висококваліфікованими спеціалістами в своїй галузі, постійно займаються підвищенням кваліфікації, що забезпечує вдосконалення якісного складу науково-педагогічних кадрів. Так, у грудні 2013 року старший викладач Степанчиков Д.М. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук, що дозволило довести частку викладачів кафедри з науковими ступенями до 75%.

Кафедра енергетики та електротехніки має високий науковий і методичний потенціал для підготовки висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", здатна давати міцні та надійні знання студентам і знаходиться в ряді провідних кафедр ВНЗ України.

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Сьогодні на кафедрі працює 11 викладачів, з них:

ПРОФЕСОРИ:

д.т.н., професор Шарко Олександр Володимирович

 


ДОЦЕНТИ:

к.т.н., доцент Баганов Євген Олександрович,
в.о. завідувача кафедри

 
     

к.т.н., доцент Андронова Олена Валеріївна,
заступник завідувача кафедри з наукової роботи

 
     

к.т.н., доцент Курак Владислав Володимирович

 
     

к.т.н. Кириллов Олег Леонідович

 
     

к.т.н., доцент Погребняк Ірина Федорівна

 
     

к.ф.-м.н., доцент Степанчиков Дмитро Михайлович

 
     

к.т.н., доцент Рой Валерій Іванович

 


СТАРШІ ВИКЛАДАЧІ:

Войцеховський Олександр Никифорович

 
     

Глухова Валентина Іванівна,
заступник завідувача кафедри з виховної роботи

 
     

П'ятак Ольга Володимирівна

 


ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

Завідувач навчальною лабораторією
Іванюшин Юрій Олексійович

 
     

Старший лаборант
Гайко Олена Миколаївна

 
     

Старший лаборант
Яценко Наталя Володимирівна

 
     

Інженер
Агбомассу Віньон Лоран

 
     


ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Для спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • Вступ до спеціальності
 • Загальна фізика
 • Спеціальні розділи фізики
 • Електротехнічні матеріали
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Електричні машини
 • Математичні методи і моделі в електротехніці та електротехнологіях
 • Електричні системи та мережі
 • Електрична частина станцій та підстанцій
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
 • Споживачі електричної енергії
 • Комп'ютерні системи у математичній фізиці
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Електропостачання промислових підприємств та енергозберігаючі технології
 • Техніка високих напруг
 • Енергозбереження та основи енергоаудиту
 • Нетрадиційна енергетика та акумулювання
 • Фізика і технологія ФЕП
 • Джерела енергії на Землі
 • Фізико-хімічні основи використання низькопотенційних джерел енергії
 • Основи вітроенергетики
 • Геліоенергетика
 • Біотехнологічні системи виробництва енергії
 • Енергетичний менеджмент
 • Проектування систем енергозабезпечення з відновлюваними джерелами енергії
 • Системи автоматизації та управління енергоустановками з відновлюваними джерелами енергії
 • Перспективні технології у відновлюваній та нетрадиційній енергетиці
 

Для студентів факультету машинобудування

 • Фізика (131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 275 Транспортні технології, 274 Автомобільний транспорт)
 • Основи теплотехніки (274 Автомобільний транспорт)
 • Теоретичні основи теплотехніки (131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування)
 • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка (131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 274 Автомобільний транспорт)

Для студентів факультету інтегрованих технологій і товарознавства

 • Фізика (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 161 Хімічні технології та інженерія, 182 Технології легкої промисловості, 181 Харчові технології)
 • Теплотехніка (182 Технології легкої промисловості, 181 Харчові технології)
 • Основи теплотехніки та тепломассопереносу (182 Технології легкої промисловості)
 • Електротехніка (181 Харчові технології)
 • Електротехніка та основи електроніки (161 Хімічні технології та інженерія)
 • Електротехніка та основи промелектроніки (182 Технології легкої промисловості)

Для студентів факультету кібернетики та системної інженерії

 • Фізика (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 123 Комп’ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 153 Мікро- та наносистемна техніка, 163 Біомедична інженерія)
 • Фізика (вибрані розділи) (121 Інженерія програмного забезпечення)
 • Спеціальні розділи фізики (153 Мікро- та наносистемна техніка)
 • Загальна електротехніка (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)
 • Електротехніка і електромеханіка (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)
 • Електротехнічні матеріали (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)
 • Автоматизований електропривод (лабораторні роботи) (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)
 • Електропостачання і електроустаткування технологічних комплексів (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Головними пріоритетними напрями науково-дослідної роботи викладачів кафедри, є:

 • фізика твердого тіла та застосування теорії груп;
 • вивчення фізичних властивостей одновісних кристалів;
 • розробка методів отримання напівпровідникових структур для приладів функціональної електроніки, зокрема напівпровідникових матеріалів А 3 В 5 , гомо- та гетероепітаксі'я з рідкої фази та термічне осадження у вакуумі;
 • моделювання процесів тепло- та масопереносу, що мають місце під час епітаксії, дослідження умов стійкості під час гетероепітаксії;
 • підвищення ефективності роботи електрообладнання промислових підприємств;
 • енерго- та ресурсозбереження, зокрема розробка засобів використання відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії.
 • розробка програмно-апаратних засобів технічної діагностики металопродукції;
 • розробка методів та моделей обробки багатомірних даних в економічних та технічних системах в умовах їх неоднозначності.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Глибокі перетворення, пов'язані з процесами демократизації, притаманними майже усій світовій спільноті, з прискоренням науково-технічного прогресу, з появою "інформаційного" суспільства, ставлять перед системою освіти принципово нові вимоги. В сучасних умовах відбувається корекція цілей освіти: поряд з необхідністю забезпечення інтересів держави дедалі більше уваги приділяється задоволенню потреб особистості в саморозвитку, формуванні й розвитку у підростаючого покоління потреби активного оволодіння основами наук, уміння самостійно аналізувати проблеми, які виникають в тих чи інших ситуаціях, знаходити альтернативні рішення й виробляти критерії їх обґрунтування.

В умовах неперервного розвитку системи освіти, багаторівневості освітніх процесів у сучасних ВНЗ, неухильного удосконалення змісту освіти, впровадження нових дидактичних технологій все відчутнішого розвитку набувають інтегративний характер змісту освіти, комплексний характер контролю навчальної діяльності студентів.

Навчально-методичну роботу кафедри спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу, зокрема із впровадженням КМСОНП в рамках Болонського процесу на кафедрі викладачі успішно використовують модульно-рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів.
Бібліотека кафедри енергетики та електротехніки завдяки участі в міжнародних конференціях, CRDF-гранту UE2-2225 та членству в Європейській вітроенергетичній асоціації EWEA постійно поновлюється новітньою науковою літературою в галузі нетрадиційних джерел енергії.

Однією з переваг кафедри є наявність значної бази унікальної літератури з нетрадиційних джерел енергії, яка складається з вітчизняних, російських періодичних видань, видань англійською та німецькою мовами, книжок, періодичних видань на СD-дисках, та періодичних видань на прозорих плівках в кількості більше 10 тис. журналів та книжок.

Постійно проводиться систематична робота з підготовки підручників, навчально-методичних посібників та методичних розробок (електронних конспектів лекцій, освітянських веб-порталів, систем дистанційного навчання, методичних вказівок до лабораторних робіт, практичних занять, самостійної роботи студентів та ін.)

Перелік основних методичних посібників та підручників з дисциплін, що викладаються на кафедрі:

 • Кириллов О.Л.. Електротехнічні матеріали. Учбовий посібник. - Херсон: МТ, 2016. - 408с
 • Баганов Є.О. Методи розрахунків на ЕОМ. Навчальний посібник для студентів напряму 090500 „Енергетика”. – Херсон: Олді-плюс, 2009. – 288с.
 • Андронова О.В., Буряченко В.І., Курак В.В. Енергозбереження та утилізація енергетичних відходів. Навчальний посібник для студентів напряму 090500 „Енергетика”. – Херсон: ХНТУ. – 2007. – 165с.

Контакти:
Адреса: 73008, м.Херсон, Бериславське шосе, 24, ауд. 125 (1 корпус)
Телефон: (+380552) 326-992
e-mail: energetika@kntu.net.ua, deppeep@ukr.net

 

Корисна інформація

 
 

Інформаційне забезпечення спеціалізації Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

 

Навчально-методичне забезпечення спеціалізації Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

 

Розклад занять

Розклади занять та сесій викладачів кафедри та груп НД та ЕЛ

 

Практика студентів

Програми практики студентів.

 

Досягнення студентів

Наукові та учбові досягнення наших студентів

 

Новини кафедри

Новини та анонси нашої кафедри

 

Рекламний проспект

 

Самостійна робота

 

Актуальні проблеми сучасної енергетики

Сторінка Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної енергетики»