Головна

Абітурієнту / Інформація вступникам / Короткі кваліфікаційні характеристики спеціальностей

Короткі кваліфікаційні характеристики спеціальностей

Факультет економіки

Спеціальність: 051 Економіка

Спеціалізація: Економіка підприємства

Фахівець може бути використаний в економічних службах підприємств та об’єднань виробничої та невиробничої сфери діяльності в різних галузях, незалежно від форм власності і організаційних формувань, страхових компаніях, інвестиційних фондах, брокерських конторах, економічних службах держадміністрацій, науково-дослідних та навчальних закладах, центрах моніторингу і лабораторіях аналізу економічних проблем, а також у вищих державних керівних структурах народного господарства. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціалізація: Економічна кібернетика

Фахівець працює на керівних посадах всіх галузей економіки, розробляє та використовує програмні системи з використанням сучасних інформаційних технологій для різних видів діяльності, в тому числі менеджерської, виробничої, маркетингової, банківської тощо. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація: Фінанси і кредит

Фінансово-економічна та інвестиційна діяльність підприємств різних форм власності, здійснення фінансового контролю в сфері кредитування та інвестицій, управління фінансовими структурами.Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація: Облік і аудит

Фахівець бере участь у системному управлінні підрозділами на підприємствах з різними формами власності. Це дії, направлені на інтенсифікацію виробництва, безперервне підвищення його ефективності на основі використання досягнень науково-технічного процесу у галузі техніки, технології, організації виробництва, нормування і стимулювання праці; матеріально-технічного забезпечення, руху обігових коштів, балансу підприємства, звітної фінансової документації. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціалізація: Оподаткування

Випускники зможуть працювати на підприємствах та установах різних галузей на посадах: державний податковий інспектор, інспектор-ревізор, страховий агент, оцінювач, бухгалтер, економічний радник, економіст з фінансової роботи, керівник структурних підрозділів органів Державної податкової служби. Перейти на сторінку кафедри >>

 

Факультет міжнародних економічних відносин, управління та бізнесу

Спеціальність: 073 Менеджмент

Спеціалізація: Менеджмент організацій і адміністрування

Випускники займають керівні посади та посади фахівців, основні напрямки професійної діяльності яких пов’язані із організаційно-управлінською, адміністративно-господарською та інформаційно-аналітичною діяльністю. Можуть працювати на підприємствах всіх видів економічної діяльності, а також у державних установах та організаціях. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціалізація: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Фахівці призначені для роботи на посадах: спеціалісти Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, міністерств і відомств, до сфери повноважень яких відносяться питання зовнішньоекономічної діяльності, обласних підрозділів Міністерства, зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі України, органів самоврядування, спеціалісти, експерти, референти торгівельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном, низовий управлінський персонал, спеціалісти, експерти, консультанти, радники керівників підприємств, організацій різних форм власності, різноманітних комерційних структур, експерти, консультанти банківської сфери, валютних і товарних бірж, молодші наукові співробітники наукових підрозділів, викладачі з фаху в системі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціалізація: Управління персоналом та економіка праці.

Фахівці організовують роботу з персоналом відповідно до загальних цілей розвитку підприємства, визначають потребу в персоналі, вивчають ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення необхідними кадрами, здійснюють підбір кадрів, проводять співбесіди з найму на роботу, організовують проведення оцінки результатів трудової діяльності працівників, беруть участь у прийнятті рішень з питань найму, переведення, просування по службі, пониження в посаді, накладення адміністративних стягнень, а також звільнення працівників. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціалізація: Бізнес-адміністрування.

Метою програми є підготовка фахівців високого класу по управлінню підприємствами, установами й організацій і їх функціональними підрозділами, а також - власників і менеджерів бізнесу, здатних результативно й ефективно управляти українськими і міжнародними суб'єктами економічної діяльності, сприяння розвитку кадрового капіталу національної економіки як основного фактору її економічного росту в умовах глобального економічного середовища з урахуванням ризиків економічної й політичної нестабільності. Структура програми розроблена на основі кращих зразків закордонних програм МВА й відповідності з Державними вимогами. Випускники спеціальності «Бізнес-адміністрування» - це: керівники державних підприємств і приватних компаній, спеціалісти державної служби,приватні підприємці й голови великих холдингових компаній, фахівці в галузі менеджменту, маркетингу, фінансів, професійні керівники й бізнес-аналітики, викладачі університетів та вищих навчальних закладів; наукові співробітники. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність: 075 Маркетинг

Спеціалізація: Маркетинг.

Випускники можуть займати посади менеджера з реклами; копірайтера; медіа-планнера; бренд-менеджера; промоутера; PR-фахівця; мерчандайзера; маркетолога-аналітика; менеджера з маркетингу; фахівця з маркетингових досліджень; фахівця з аналізу даних; маркетолога-економіста. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність: 035 Філологія (англійська мова, німецька мова)

Спеціалізація: Переклад

Перекладач може виконувати письмові та усні переклади суспільно-політичної, науково-технічної, ділової, інформаційної літератури, а також художніх текстів з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну. Перекладач може обіймати посади перекладача, консультанта з перекладу, інокореспондента, інженерно-технічного персоналу у сфері забезпечення двомовної комунікації. Фахівці такого профілю підготовлені для роботи в організаціях промисловиків та підприємців, професіональних та політичних організаціях, бюро перекладів, рекламних агенствах та інших організаціях та установах, де є необхідність усного чи письмового перекладу науково-технічної літератури та ділової кореспонденції. Перекладач потрібен у облдержадміністрації, прокуратурі, Службі безпеки України, у торговельну палату, митницю, морський порт, суднобудівний завод, аеропорт, бізнес-центри, бізнес-інкубатори, туристичні фірми, малі форми бізнесу, пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю, а також під час проведення різноманітних міжнародних конференцій, зустрічей та симпозіумів. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність: 074 Публічне управління та адміністрування

Випускники спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» матимуть можливість розвинути власні управлінські таланти та реалізувати амбітні кар’єрні плани. Програма вчить лідерству й успішному публічному менеджменту, дає дорожню карту, що веде до успіху і служить формуванню сучасної управлінської еліти України, науковому і практичному супроводу державно-управлінських реформ в нашій країні.

Наші випускники можуть працювати на посадах керівників, провідних і головних спеціалістів у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади; обласних та районних державних адміністраціях; органах місцевого самоврядування; корпоративних установах та бізнес-структурах різних галузей; політичних партіях та громадських організаціях; вищих навчальних закладах, академічних установах.

В рамках спеціальності успішно розвиваються три спеціалізації, кожна з яких, крім спільної нормативної частини має своє унікальне освітньо-професійне наповнення:

Спеціалізація: Державна служба

Більше уваги приділяється організації діяльності органів державної влади, вивченню нормативно-правового забезпечення державного управління, механізмам формування державної політики розвитку різних сфер суспільства (соціальна, гуманітарна, економічна тощо). Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціалізація: Електронне урядування

Вивчаються принципи управління державою та містом за концепцією e-government; розробляються інформаційні моделі управлінських процесів в державних та недержавних структурах, набуваються практичні навички розроблення нових інструментів та сервісів у сфері електронної демократії. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціалізація: Місцеве самоврядування

Вивчаються нормативно – правові умови здійснення місцевого самоврядування, основні чинники впливу на місцевий економічний розвиток та найефективніші інструменти соціального й економічного розвитку територіальних громад, адаптовані до сучасних умов (децентралізація, реформування міжбюджетних відносин тощо). Перейти на сторінку кафедри >>

 

Факультет кібернетики та системної інженерії

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціалізація: Програмне забезпечення систем.

Фахівці можуть займатися проектуванням комп’ютеризованих систем управління, експлуатацією програмних комплексів та комп’ютерних систем, широким застосуванням математичних методів та досягнень інформатики в управлінні. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність: 123 Компютерна інженерія

Спеціалізація: Комп’ютерні системи та мережі.

Фахівець займається розробкою, впровадженням, експлуатаційним обслуговуванням, ремонтом та модернізацією системних, програмних та технічних засобів сучасних інформаційних технологій, переважно – у варіанті їх локально-мережевої реалізації в офісах, установах, організаціях та на підприємствах. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація: Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії.

Випускник може працювати в різних галузях як традиційної, так і нетрадиційної енергетики, а також бути дослідником, менеджером, маркетологом в енергетичній галузі.Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність:153 Мікро- та наносистемна техніка

Спеціалізація: Фізична та біомедична електроніка.

Фахівці можуть працювати інженерами-дослідниками, інженерами-операторами з розробки, експлуатації, налагодження та обслуговування складної медичної апаратури, систем аналізу та відображення медико-біологічної інформації, медичного моніторингу, немедикаментозних методів лікування та первинної діагностики, а також медичної кібернетики, статистики, сервісної та комп’ютерної інженерії. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність:163 Біомедична інженерія.

Спеціалізація: Біомедична інженерія.

Фахівець цієї спеціальності спроможний працювати у галузі медицини (медичні комп’ютерні пристрої і системи моніторування, діагностики, терапії, хірургії, обробці даних, сигналів та зображення, моделювання органів, статистиці, телемедицини); у галузі охорони праці і рієлтерських послуг з місцем роботи у відділах охорони праці на виробництві, рієлтерських закладах; у галузі реабілітаційної інженерії (засоби догляду, тренажери, штучні органи) з місцем роботи у профілакторіях, центрах реабілітації.

Сьогодні біомедична інженерія – це:

  • гарантована робота у галузі електронних засобів, сільському господарстві і екології, зокрема ветеринарія, селекція, екологічний моніторинг, санітарно-гігієнічний і екологічний контроль, служби рибнагляду;
  • забезпечення сучасного ринку праці у галузі біометрії, фітнес-інженерії, косметології, систем ідентифікації особи, пластичної хірургії, з місцем роботи у фітнес-клубах, косметичних салонах, тренажерних залах.
  • цікава робота з оптимізація режимів виробництва та розробки продуктів за принципами нанотехнологій з місцем роботи на підприємствах харчової промисловості. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність:151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація: Комп’ютеризовані системи управління та автоматика.

Фахівець може розробляти, впроваджувати та експлуатувати технічні та програмні засоби інформаційних технологій, комп’ютеризованих інтегрованих систем, а також засобів інформаційної техніки, систем передачі даних, периферійних засобів інформаційних і автоматизованих систем управління. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціалізація: Автоматизоване управління технологічними процесами.

Фахівець по автоматизації може проектувати системи та пристрої автоматизації технологічних процесів, проводити всі необхідні розрахунки і вести нагляд за реалізацією проектних рішень, розробляти локальні і комп’ютерні технічні засоби автоматизації технологічних процесів і промислових установок, вибирати оптимальні умови автоматичного управління, використовувати сучасні методи контролю. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність: 022 Дизайн

Спеціалізація: Дизайн.

Концепція професійної підготовки дизайнерів відображає пріоритетний розвиток основної спеціалізації кафедри: системи візуальної ідентифікації, типографіка і плакат, упаковка та етикетка, зрізові об’єкти інформації та комунікації, комп’ютерні технології в дизайні та комп’ютерна графіка. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно – вимірювальна техніка

Спеціалізація: Інформаційні вимірювальні системи.

Випускники з цього напряму можуть працювати в науково-методичних установах стандартизації, органах з сертифікації і випробувальних лабораторіях, державних органах міжнародної стандартизації, метрологічних лабораторіях підприємств з нагляду за якістю вимірювальних приладів, органах Держнадзору. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність: 122 Компютерні науки та інформаційні технології

Спеціалізація: Консолідована інформація

Спеціалізація «Консолідована інформація» (в англомовних країнах – конкурентна

(бізнес-) розвідка – Competitive (Business) Intelligence) забезпечує високопрофесійну підготовку інформаційних аналітиків для всіх видів економічної, політичної та соціальної сфер діяльності, здатних забезпечити генерацію нових знань та інформаційну підтримку прийняття рішень. Аналітик консолідованої інформації – це професіонал міжгалузевого та універсального характеру; його вміння, навички та здатності придатні для використання в будь-якій сфері діяльності. Аналітик з консолідованої інформації - мозковий центр, «очі і вуха» керівника будь-якої бізнес-структури чи органу державної влади. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціалізація: Управління проектами

Фахівці зі спеціальності «Управління проектами» підготовлені як проектні менеджери для підприємств різних форм власності і видів економічної діяльності. Менеджер проектів самостійно управляє проектами або ефективно працює в команді менеджерів складних комплексних проектів в різних областях проектного менеджменту. Це такі напрямки діяльності, як: стратегічний менеджмент у проектах; прийняття проектних рішень; організація та управління проектно-оріентованими підприємствами, застосування інформаційних систем у проектній діяльності, менеджмент інноваційних проектів; управління проектами девелопменту; управління проектами розвитку підприємства; планування процесів управління ресурсами проекту (в тому числі управління змістом робіт, управління вартістю робіт, управління якістю робіт, управління трудовими ресурсами, управління ризиками, управління закупівлями та інші); підбір та формування команди проекту; прийняття проектних рішень та рішень щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; формування та підтримування сприятливого психологічного клімату в колективі. Фахівці з управління проектами вкрай потрібні вітчизняним підприємствам та є запорукою їхньої конкурентоспроможності.

Перейти на сторінку кафедри >>

 

Факультет інженерії та транспорту

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Спеціалізація: Технології машинобудування.

Випускник може працювати у будь-якій галузі промисловості, бо цей фах є головним: насамперед, випускники призначені для роботи на машинобудівних підприємствах та організаціях з проектування, виготовлення, обслуговування та ремонту різнопрофільних машин, апаратів, верстатів, промислових роботів, обробних центрів, автоматичних ліній, підприємств з розробки, виготовлення та розповсюдження інструменту, пристроїв та устаткування. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація: Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування.

Фахівець може працювати у будь-якій галузі з різноманітною формою господарювання, за фахом проектувальника, конструктора, механіка з експлуатації, обслуговування, ремонту різноманітних машин та обладнання. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт.

Спеціалізація: Автомобільний транспорт.

Фахівець може працювати на підприємствах по проектуванню, виготовленню, реалізації, експлуатації, ремонту, переобладнанню, сервісному обслуговуванню чи утилізації дорожньо - транспортних засобів, їх систем та агрегатів на посадах інженера, начальника дільниці або відділу. До його компетенції можуть входити питання планування та організації виготовлення, складання, ремонту, технічної експлуатації, експертизи технічного стану автомобілів, контролю за якістю виконання робіт по кожному з цих напрямів, впровадження нової техніки та сучасних технологічних процесів у виробництво, створення безпечних умов праці, а також здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки та життєдіяльності персоналу. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність: 275 Транспортні технології.

Спеціалізація: Транспортні технології (автомобільний транспорт ).

Випускник може працювати у будь-якій галузі транспорту, бо цей фах є головним: насамперед, випускники призначені для роботи на експедиційних підприємствах по організації автомобільних перевезень та логістичних підрозділах підприємств, брокерські контори, підрозділи митної служби, відділи Державтоінспекції, відділи безпеки руху підприємств, міжнародні транспортні організації. Перейти на сторінку кафедри >>

 

Факультет інтегрованих технологій та товарознавства

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація: Хімічні технології органічних речовин.

Спеціальність є базовою для промисловості неорганічного, органічного та нафтохімічного синтезу – основи виробничої діяльності хімічної промисловості України. Органічний синтез набуває все більш широкого розмаху – розробка нових ефективних реакцій і каталізаторів, що забезпечуватимуть регіо- і стерео селективність, виявлення зв’язку хімічної структури речовин з їх реакційною здатністю і біологічною активністю, синтез харчових барвників, структуроутворювачів, ароматичних, смакових, біологічно активних та кормових добавок, бактерицидів та інше. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціалізація: Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва.

Спеціалісти опоряджувального виробництва здатні перетворити сировину в естетично оформлені тканини з високими споживчими властивостями; створити технічний та «розумний» текстиль, який потребують сьогодні військовослужбовці та спец призначенці. Продукція текстильної промисловості, так само як і харчової, має постійний попит і швидке повернення витрат на її виробництво. Україна має потенційні можливості зайняти одне з чільних місць серед держав – виробників льонопродукції та вовни. Для покращення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та зміцнення її позицій як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках необхідні фахівці, спроможні удосконалити існуючі технології та устаткування і розробити нові ресурсо- і енергозберігаючі технології для зниження собівартості продукції. Херсонщина та південний регіон України на сьогодні зорієнтовані переважно на експорт продукції текстильної промисловості, що вимагає необхідність контролю їх якості і перевірки споживчих властивостей. Це ставить перед фахівцями задачі по використанню новітніх інструментальних фізико-хімічних методів аналізу текстилю на сучасній апаратурі. Після закінчення освітнього рівня магістра можливо продовжити освітню підготовку в аспірантурі та докторантурі з наступним захистом дисертації в спеціалізованій вченій раді ХНТУ по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціалізація: Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Сучасні харчова та парфумерно-косметична індустрії базуються на обов’язковому використанні харчових добавок та біологічно-активних речовин, які вводяться в продукцію в широкому асортименті. Завдання фахівця – вміти виробляти і застосовувати ці речовини без шкідливих наслідків для людини, контролювати відповідні технологічні процеси та наявність харчових добавок у готовій продукції; правильно складати і обґрунтовувати рецептуру парфумерно-косметичних засобів, які б захищали шкіру від стресів, несприятливої екології, вікових змін, не порушуючи природний баланс організму, вирішувати питання вибору раціональної технології, контролювати якість парфу­мерно-косметичних засобів. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність: 181 Харчові технології

Спеціалізація: Технологія продуктів бродіння і виноробства.

Об’єктами професійної діяльності фахівця є технологічні процеси виробництва вина, спирту, коньяку і других харчових продуктів на їх основі. Випускник може керувати підприємством, цехом, лабораторією, зміною, бригадою. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціалізація: Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів.

Випускники здійснюють управління технологічними процесами консервування, переробкою та зберіганням плодів і овочів. Займаються розробкою технологічних процесів і рецептур консервування. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціалізація: Технологічна експертиза та безпека харчової продукції.

На сучасному ринку праці України необхідні фахівці, експерти, здатні здійснювати комплексну оцінку якості та безпеки сировини, готової продукції, контролювати технологічний процес їх виробництва, ідентифікувати та виявляти фальсифіковану і контрафактну харчову продукцію, здійснювати судову та митну експертизи.

Харчова промисловість є сектором економіки, що зростає найшвидшими темпами та виявляє найвищу стійкість до кризи, тому питання технологічної експертизи та безпеки харчової продукції є особливо актуальним. Щоб повністю використати потенціал зростання галузі, необхідно підвищити рівень економічності, продовольчої безпеки та офіційного контролю в харчовій промисловості до рівня, що відповідає вимогам СОТ та ЄС.

Фахівці, які мають знання з експертизи та безпеки харчової продукції, сприяти-муть гармонізації українських норм у сфері харчової безпеки з кращим міжнародним досвідом у харчовій галузі. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізація: Якість, стандартизація та сертифікація.

Випускники, які закінчили магістратуру, можуть працювати: в регіональних центрах стандартизації, метрології та сертифікації; у випробувальних лабораторіях; у Держінспекції України з питань захисту прав споживачів; експертами у Держінспекції з контролю якості; експертами-аудиторами з сертифікації; експертами із стандартизації та метрології; фахівцями з розробки державних стандартів; науковими співробітниками та викладачами в навчальних закладах. Детальна інформація про спеціальність наведена на сторінці кафедри ТСС факультету технології і дизайну. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціалізація: Товарознавство і торговельне підприємництво.

Фахівець може працювати в торгово-промисловій палаті, Інспекції з питань захисту прав споживачів, комерційних підприємствах, мережах супермаркетів і товарних біржах, науково-дослідних лабораторіях. Випускники можуть займати такі первинні посади: інспектор з контролю якості продукції, інспектор державний з якості товарів та торгівлі, товарознавець, керуючий магазином, директор малого підприємства, завідувач ринку, керуючий торговельним агентством, завідувач складу, торговельний брокер (маклер). Детальна інформація про спеціальність наведена на сторінці кафедри ТСС факультету технології і дизайну Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціальність: 182 Технології легкої промисловості

Спеціалізація: Технології та дизайн тканин.

Фахівець підготовлений для виробничо-технологічної, організаційно-керівної, проектно-конструкторської та дослідницької діяльності в області виготовлення трикотажу, текстильних виробів та дизайну тканин і одягу, визначення структури і властивостей текстильних виробів відповідно до одержаної спеціалізації. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціалізація: Експертиза текстильних матеріалів та виробів

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІСТА: дослідження і оцінка якості продукції; експертиза якості і кількості товарів; оцінка ефективності діяльності підприємства: проектування технологічних процесів виготовлення текстильних матеріалів; курування системами автоматизованого проектування текстильних виробів; оцінка відповідності продукції до вимог стандартів і нормативної документації; розробка нових концепцій дизайну текстилю; проектування дизайнерського оформлення текстилю.

ВИПУСКНИКИ ОТРИМУЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЮВАТИ на підприємствах текстильної і швейної промисловості, в навчальних і науково-дослідницьких закладах, експертно-контролюючих та інших організаціях на посадах: інженера-технолога, експерта з якості товарів, експерта-технолога, товарознавця, десинатора, маркетолога, викладача спеціальних дисциплін, наукового співробітника, менеджера у сфері торгівлі і побуту, менеджера у комерційних фірмах, дизайнера текстильних виробів. Перейти на сторінку кафедри >>

Спеціалізація: Технології первинної обробки, стандартизація і сертифікація сировини та виробів легкої промисловості.

Фахівець може працювати: на будь-яких підприємствах легкої промисловості, установах і організаціях, що здійснюють стандартизацію, сертифікацію і контроль якості сировини та готової продукції; експертом у Держінспекції з контролю якості, Інспекції з питань захисту прав споживачів; в експертних лабораторіях з контролю якості сировини при митних і санітарно-епідеміологічних службах; фахівцем із стандартизації та сертифікації; інженером з якості, стандартизації та охорони праці; інженером-контролером і інженером-дослідником; техніком-технологом і технологом. Детальна інформація про спеціальність наведена на сторінці кафедри ТСС факультету технології і дизайну. Перейти на сторінку кафедри >>